top of page
Antecedentes de puntos

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 ACTUALITZACIÓ 13 DE MAIG

Actualizado: 21 mar 2023

NOTA ACTUALITZADA a 13-5-2020

NOTA INFORMATIVA A 9-5-2020

El Departament d´Educació ha informat que la preinscripció per l´Educació Infantil, Primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig de forma telemàtica. Això vol dir que tot el tràmit, es podrà fer en línia, a través del portal preinscripcio.gencat.cat

Des de la conselleria expliquen que no caldrà presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, sinó que es podran enviar els documents requerits escanejats o fotografiats, mitjançant un correu electrònic al centre demanat en primera opció.

Per a més informació, poseu-vos en contacte a través del correu:

escolabalmes@escolabalmes.cat

Telèfon: 93 790 16 48

NOTA ADDICIONAL:

Només en el cas de les famílies que no tinguin els mitjans per fer-ho per aquesta via, s’habilitarà la preinscripció presencial entre els dies 19 i 22 de maig i només amb cita prèvia que haureu de demanar per correu electrònic al centre en primera opció, o bé clicar l’enllaç de la pàgina principal del WEB.

Com es farà l’atenció presencial:

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions(una sola persona).

Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si la sol·licitud en paper s’omple al centre, convé recomanar dur el seu propi bolígraf.

És obligat portar mascareta i guants.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

– Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen (40 punts): Es considera que un germà està escolaritzat al centre quan està matriculat en qualsevol ensenyament autoritzat que el centre imparteix (inclòs el 1r cicle d’educació infantil) i hi assisteix, en el moment de la preinscripció. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

S’entén que els pares o tutors hi treballen quan hi exerceixen una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà aquestes circumstàncies.

– Proximitat del domicili habitual (30 punts). Domicili a la ciutat de Mataró.

– Quan els pares treballen al municipi (20 punts): Cal presentar còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a I’Agència Tributària i s’acredita amb una copia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

– Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (10 punts): Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

– Discapacitat de I’alumne/a, el pare, mare, germà o germana (10 punts): Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33% amb la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

2 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
bottom of page